Odluka o komunalnim djelatnostima 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA DRENOVCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 022-01/19-01/ URBROJ: 2212/05-19-01 Drenovci, ………………….. 2019. godine Na temelju članaka 27., 31., 33. i 48 Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 28. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vijeće Općine Drenovci na … sjednici održanoj ………………… 2019. godine donijelo je O D […]

Savjetovanje s javnošću 2019

Drenovci, 10. siječnja 2019. godine Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima. Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: […]