IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IV

Odluka o izvršenju proračuna

Izvršenje proračuna 2015.g.

Obračun proračuna 31.12.2015

Obračun proračuna – posebni dio.

Plan javne nabave za 2016.g.

Download (PDF, 44KB)

OBJAVA JAVNE RASPRAVE 2016.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE DPU 2016.

 

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR           

DRENOVCI d. o. o. ZA USLUGE

SKUPŠTINA

                                                          

Broj: 4/2016.

 

Drenovci,  16. lipnja 2016. godine

Na temelju Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog vijeća općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine Skupština Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d. o. o. za usluge 16. lipnja 2016. godine  donosi

 

JAVNI NATJEČAJ

 za izbor direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d. o. o. za usluge

 

 1. Za direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d. o. o. za usluge može se imenovati osoba koja ispunjava opće uvjete potrebne za izbor, i to:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo i
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • VSS, ekonomskog smjera odnosno mag. oec.,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje društvom,
 • poznavanje znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • osposobljenost za rad na računalu.
 1. Direktor se izabire na određeno vrijeme od četiri godine, uz probni rad od šest mjeseci.
 1. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 1. U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola.
 1. Uz pismenu prijavu treba obvezno priložiti:

- životopis,

- domovnicu ili njezinu presliku,

- presliku osobne iskaznice,

- diplomu ili ovjerenu presliku,

- uvjerenje da se ne vodi kazneni odnosno istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu, i uvjerenje izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru a prije zaključenja ugovora o radu.

      6 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i

         nepotpune prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 1. Prijave s dokazima za ispunjavanje uvjeta dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci d. o. o. za usluge. Drenovci, V. Nazora 131, s naznakom „za natječaj – izbor direktora“.
 1. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku do 30 dana od dana donošenja odluke.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                  Jakša Šestić, prof.

 

 

Natječaj vrijedi do 28. lipnja 2016. godine.

Oglas – javni rad, Pomoć sebi i drugima, 2016

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                            

OPĆINA DRENOVCI

NAČELNIK

Klasa: 022-01/16-01/

Ur. br: 2212/05-16-02

Drenovci,  3. lipnja 2016. godine.

 

                              Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Drenovci  objavljuje

O G L A S

           I. Predmet Oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci radi

              obavljanja privremenih poslova, na provođenju Programa javnih radova na području općine

             Drenovci u 2016. godini – Pomoć sebi i drugima, za više  izvršitelja programa,  a sve prema

             mjerama i ciljanim skupinama odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

         II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa – uređivanje javnih površina na 

              području Općine Drenovci.

 

III. Kriteriji za zapošljavanje su:

 1. osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,
 2. nezaposlene osobe bez završene srednje škole – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,
 3. nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,
 4. nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci,
 5. nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završeno srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci,
 6. nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,
 7. mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca,
 8. . mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca,
 9. osobe iznad 50 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,
 10. nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.

 

Osobe koje su u javnom radu radile u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina ne mogu biti uključene u javni rad.

 

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji ispunjavaju kriterije iz skupina 1., 2., 3., 4., 7., i 10.

       IV. Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada je

             20. lipnja 2016. godine.

      V. Prijavi je potrebno priložiti:

 •  životopis   
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
 • ispis staža iz E – knjižice,
 • dokaz o završenoj školi,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe.

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanje u obvezi je uz prijavu dostaviti i dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.)

    VI. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a najkasnije do 13. lipnja 20156 godine na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom («za oglas – javni radovi – ne otvaraj»), ili dostaviti osobno u Općinu Drenovci.

 

   VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

   VIII. Broj izvršitelja, vrijeme izvršenja navedenoga Programa  utvrdit će se u skladu s uvjetima i zaključenim ugovorom Općine Drenovci i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Provjera zdravstvene sposobnosti će se izvršiti prema potrebi nakon odabira kandidata.

      IX. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješćeni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Drenovci ili putem telefona 032/861 – 243, i 032/861-306.

 

 

 

 

                                                                                               NAČELNIK

                                                                                               Jakša Šestić, prof.

 

 

 

bastina cvelferije - pozivnica-5

 

Pozivnica-PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRENOVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 022-01/16-01/

Urbroj: 2212/05-16-01

Drenovci, 18. ožujka 2016. godine

Rok za dostavu prijava je
16.05.2016. godine

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14 ),članka 5. i  6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Drenovci, te Zaključka Općinskog vijeća općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine Općinsko vijeće općine Drenovci objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci

 

 1. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Drenovci. Savjet mladih Općine Drenovci je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća općine Drenovci.
 2. Savjet mladih Općine Drenovci ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Općine Drenovci mogu biti birane osobe s prebivalištem i boravištem na području Općine Drenovci, u dobi od 15 do 30 godina života. Članove Savjeta mladih Općine Drenovci bira Općinsko vijeće Općine Drenovci na razdoblje od tri (3) godine.

 1. Kandidature za članove Savjeta mladih ističu udruge koje se sukladno statutu i ciljevima i prema djelatnostima koje obavljaju opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, mladi aktivni članovi političkih stranaka, sindikalne ili druge strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. U slučaju da je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora brojati najmanje 20 članova.
 2. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih općine Drenovci podnose se u pisanom obliku – na propisanom obrascu, koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drenovci, Drenovci, Toljani 1, i prijedlog mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe predlagatelja odnosno udruge ili institucije, koja ga predlaže.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

- životopis kandidata/kandidatkinje,

- presliku domovnice,

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu,

- izvod iz registra udruga ili drugih oblika organiziranja odnosno drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da se predlagatelj bavi mladima, kao i podaci o odgovornoj osobi.

Javni predlagatelj može predložiti najviše sedam kandidata.

 1. Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci je 15 dana od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama općine Drenovci i oglasnim pločama općine Drenovci.. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 2. Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća općine Drenovci utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih, te se ista objavljuje na internetskim stranicama općine Drenovci i oglasnim pločama općine Drenovci.
 3. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Općine Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, s naznakom „prijedlog za članove Savjeta mladih Općine Drenovci“.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                               Drago Klarić, dipl. ing.

 

SMOD-1

SMOD-2

SMOD-3

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama, članaka 40. i 41.  Zakona o ustanovama, članka 7. Odluke o osnivanju Općinske narodne knjižnice Drenovci, članka 29.  Statuta Općine Drenovci, i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci Općinsko vijeće općine Drenovci na  33. sjednici održanoj 18. ožujka 2016 godine  raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

 

 1. Predmet javnog natječaja je izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci.
 2. Za ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci, i položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.

- posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti iz djelokruga djelatnosti knjižnice,

- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,

- hrvatsko državljanstvo.

 1. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan,
 2. Prijavi na javni natječaj kandidat mora priložiti:

- diplomu (original)  ili ovjereni preslik diplome,

- potvrdu o radnom iskustvu ili preslik radne knjižice,

- potvrdu ili uvjerenje odnosno svjedodžbu o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (original ili ovjerena preslika),

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od trideset dana mjeseci od dana objave ovog natječaja),

- presliku domovnice,

- prijavu sa životopisom.

 1. Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se Općinskom vijeću općine Drenovci, s naznakom „ne otvaraj – za imenovanje ravnatelja“ na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, isključivo poštom , preporučenom pošiljkom, u roku od petnaest dana od dana objave javnog natječaja.
 2. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 3. O rezultatima javnog natječaja kandidati će se pisano izvijestiti u zakonskom roku.

 

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                  Drago Klarić, dipl. ing.

1. Općina Drenovci sklopila je ugovor o darovanju s Hrvatskim Crvenim križem, Zagreb, Ulica Crvenog križa 14, OIB: 72527553659, zastupanog po izvršnom predsjedniku Robertu Marktu, dipl.oec., travnja 2015.godine.
PREDMET UGOVORA: Dar u naravi  „oprema za dječja igrališta“ u vrijednosti 40.000,00 kuna bez PDV-a.

 

2. Preostalih sklopljenih ugovora općina Drenovci nema.