PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2018.  GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općinski načelnik općine Drenovci stavlja na uvid javnosti nacrt prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2018. godinu, kao osnovnog dokumenta za poslovanje Općine Drenovci, a radi uvida javnosti i svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava Općine Drenovci.

Sve prijedloge, primjedbe i pitanja vezane uz prijedlog proračuna Općine Drenovci za 2018. godinu mogu se dostaviti do 8. studenoga 2017. godine na slijedeći način: poštom – putem faksa – 032 861 243, 032 862 809, ili putem elektronske pošte opcina.drenovci@vk.htnet.hr.

Plan proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. – posebni dio

Plan proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. – opći dio

 

Dana 18.10.20!7. godine ,zbog radova na rekonstrukciji
cjevovoda Regiona lnog vodoopskrbnog sustava lstočne
slavonije (RVSIS-a ),doći ie do prekida vodoopskrbe u
slijedećim naseljima: Gunja, Rajevo Selo, Drenovci, Posavski
Podgajci i Topola u predvidivom vremenu od 8 sati do 10 sati,
te u naselju Štitar igradu Županja predvidivo od 8 sati do 12
sati.

Normalizacija vodoopskrbe se očekuje do l-3 sati.
Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
PJ Eksploatacija
Odjel NUS (nadzorno-upravljački sustav)

OBAVIJEST

Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije od 4. rujna 2017. godine,
Klas a : 3 2 0- I 2/ 1 7 -0 I / I 4, Urbroj : 2 t 9 6/ I -0 I – 1 7 – l, proglašena je elementarna
nepogoda na području Vukovarsko-srijemske županije zbog velikih materijalnih
šteta na poljoprivredi nastalih kao posljedica suše u periodu od 05. 07. 2017.
godine do 01. 09. 2017. godine.
Prijava štete vrši se svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati u Općini Drenovci,
od 5. rujna (utorak) do 12. rujna (utorak) 2017. godine.

Uz zahtjev potrebno je priložiti kopije nekih od slijedećih dokumenata:
– vlasnički list,
– OPG upisnik,
– Ugovor o najmu zakupu),
– ARCODE upisnik,
– posjedovni list.
Molimo Vas za pridržavanje roka za podnošenje prijave štete.

Download (PDF, 114KB)

Testiranje i obavijesti kandidatima za prijem u službu općine Drenovci.

voda

 

Dana 30. kolovoza (srijeda) doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima:
Gunja, Rajevo Selo i Drenovci u trajanju od 09:00 do 11:00 sati .
Razlog prekida vodoopskrbe su planirani radovi na crpnoj stanici (CS Drenovci),
od strane djelatnika Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o..

Odluka o socijalnoj skrbi, Statut Općine Drenovci – novi, Upute kandidatima – javni natječaj

Javni natječaj, zapošljavanje u JUO – 2017.pdf

OBAVIJEST I JAVNI POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

 

Poštovani,

sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i općina Drenovci, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada. Osnova za uvođenje poreza na nekretnine je već postojeća evidencija za komunalnu naknadu uz uvažavanje novih podataka dobivenih od poreznih obveznika te nadležnih ministarstava., odnosno javnopravnih tijela  koja vode službenu evidenciju o istim podatcima. Porezni obveznici se obavještavaju da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira dali je ista  legalizirana ili ne i bez obzira dali je u zoni ili izvan građevinske zone), odnosno da se nekretninom smatraju:

  1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje;
  2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti;
  3. garažni prostor;
  4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu(zajednički dijelovi- prostorije, ljetne kuhinje ……);
  5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja);
  6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;
  7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.

Nekretninom kao predmetom oporezivanja ne smatraju se:

  1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor);
  2. privremene građevine;
  3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura.

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje ( u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, Županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu (korisnu) površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu (počevši od 2018. godine)  prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na uvrđivanje porezne obveze ( tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plačanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu).

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju jedinice lokalne samouprave (općina Drenovci) na području kojih se nekretnine nalaze i prihod je Općine Drenovci. Stoga općina Drenovci obvezan tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plačanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel općine Drenovci koji ovim putem poziva sve

 vlasnike i korisnike nekretnina na području općine Drenovci

da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenja rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine, odnosno katastarsku česticu.

Svi su dostupni i na internetskoj stranici opcina-drenovci.hr  a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u općini Drenovci, putem pošte na adresu Toljani, 32257 Drenovci ili elektroničim putem na e-mail adresu:opcina.drenovci@vk.t-com.hr.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže općina Drenovci dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže općina Drenovci s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

                                                                                              PROČELNIK JUO

                                                                                              Stjepan Abramović,dipl.pr.

                                                                                                         

.docx (Word) .pdf

OBRAZAC – porez na nekretnine – Stambeni prostor

OBRAZAC – porez na nekretnine – Stambeni prostor

OBRAZAC ­­­– Porez na nekretnine –  Poslovni prostor

OBRAZAC ­­­– Porez na nekretnine –  Poslovni prostor

OBRAZAC –  Porez na nekretnine – Neizgrađeno građevinsko zemljište OBRAZAC –  Porez na nekretnine – Neizgrađeno građevinsko zemljište

Download (PDF, 509KB)

Obavijest
 
 
 
 
 
 
 
KLIK NA SLIKU ZA VEĆI PRIKAZ