Objava rebalansa općine Drenovci 2018

III. Izmjene i dopune proračuna Općine Drenovci za 2018. godinu Odluka o prihvćanj III. Izmjena i dopuna proračuna općine Drenovci za 2018. godinu

Odluke o prihvaćanju i izvršenju proračuna općine Drenovci

Odluka – o prihvaćanju prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2019. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Drenovci za 2019. godinu Plan proračuna 2019. s projekcijama 2020. i 2021. posebni dio. Plan proračuna za 2019 te projekcija 2020. i 2021. opći dio. Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2019. godini Program gradnje objekata i […]

Odluka o komunalnim djelatnostima 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA DRENOVCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 022-01/19-01/ URBROJ: 2212/05-19-01 Drenovci, ………………….. 2019. godine Na temelju članaka 27., 31., 33. i 48 Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 28. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vijeće Općine Drenovci na … sjednici održanoj ………………… 2019. godine donijelo je O D […]