Arhiva

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA “CENTAR” DRENOVCI

IID-DPU-CENTAR-DRENOVCI-UP

KARTOGRAFSKI PRIKAZ

(0) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA (1) KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
(2.1) PROMET (2.2) TELEKOMUNIKACIJE
(2.3) PLINOOPSKRBA (2.4) ELEKTROOPSKRBA
(2.5) VODOOPSKRBA (2.6) ODVODNJA
(3.1) PLAN-PARCELACIJE (3.2) UVJETI-GRADNJE